Organization API

Method NameURLMethod Type
Organization Details /organization/<zoid>GET
Organization Subscription/organization/<zoid>/storageGET
User Storage/organization/<zoid>/storage/<zuid>GET
Update User Storage/organization/<zoid>/storage/<zuid>PUT
Organization Spam Process Type/organization/<zoid>GET
Update Spam Process Type/organization/<zoid>/spamInfoPUT
Get Organization Spam Listing/organization/<zoid>/addSpamInfoGET
Add Organization Spam Listing/organization/<zoid>/addSpamInfoPUT
Remove Organization Spam Listing​​/organization/<zoid>/addSpamInfoPUT

Domain API

Method NameURLMethod Type
All Domain Details /organization/<zoid>/domainsGET
 Single Domain Details/organization/<zoid>/domains/<domainname>GET
  Add Domain to an Organization /organization/<zoid>/domainsPOST
  Verify a Domain in the Organization ​/organization/<zoid>/domainsPUT
  Make a Domain as Primary/organization/<zoid>/domainsPUT
  Enable Email Hosting for a Domain /organization/<zoid>/domainsPUT
  Disable Email Hosting for a Domain/organization/<zoid>/domainsPUT
  Make a Domain as an Alias Domain/organization/<zoid>/domainsPUT
  Remove a Domain from Domain Alias/organization/<zoid>/domainsPUT
  Delete a Domain from the Organization /organization/<zoid>/domainsDELETE

Users API

Method NameURLMethod Type
All Users Mail Account Details/organization/<zoid>/accounts/ GET
Single User Details/organization/<zoid>/accounts/<accountid>GET
Add User Account to an Organization/organization/<zoid>/accounts/POST
Change the role of a User/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Reset the password of a User/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Add an email Alias to the User Account/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Delete an email Alias from the User Account/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To enable the User's Mail Account/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To disable the User's Mail Account/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change Incoming Status/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change Outgoing Status/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change IMAP Status/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change POP Status/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change ActiveSync Status/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
To change TFA Preference/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT

Accounts API

Method NameURLMethod Type
User Account Details/accountsGET
Update Mail Account Sequence/organization/<zoid>/accounts/<accountid> PUT
Update Reply To Address/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Resend Verification for Reply To Address/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Add Send Mail Details/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Update Send Mail Address/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Update Display Name and Email Address/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Update Display Name/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Update Email Address/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Add Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Verify Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Enable Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Resend Verification for Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Disable Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Delete Zoho Mail copy in Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Delete Email Forwarding/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Add Vacation Reply/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Update Vacation Reply/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT
Remove Vacation Reply/organization/<zoid>/accounts/<accountid>PUT

Folder API

Method NameURLMethod Type
Get all Folder Details/api/accounts/<accountId>/foldersGET
Get Details of a Single Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>GET
Create a New Folder/api/accounts/<accountId>/foldersPOST
Rename a Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Move a Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Enable IMAP view for Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Disable IMAP view for Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Mark all emails in a Folder as Read/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Empty Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>PUT
Delete Folder/api/accounts/<accountId>/folders/<folderid>DELETE

Label API

Method NameURLMethod Type
Get all Label Details/api/accounts/<accountId>/labelsGET
Get Details of a Single Label/api/accounts/<accountId>/labels/<labelid>GET
Create a new Label/api/accounts/<accountId>/labelsPOST
Update a Label/api/accounts/<accountId>/labels/<labelid>PUT
Delete a Label/api/accounts/<accountId>/labels/<labelid>DELETE

Email Messages API

Method NameURLMethod Type
List of emails in a folder/api/accounts/<accountId>/messages/viewGET
List search results /api/accounts/<accountId>/messages/searchGET
Get meta data of an email/api/accounts/<accountId>/folders/folderid/messages/<messageId>/detailsGET
Get attachment info/api/accounts/<accountId>/folders/folderId/messages/<messageId>/attachmentinfoGET
Get email content/api/accounts/<accountId>/folders/folderId/messages/<messageId>/contentGET
Get email headers/api/accounts/<accountId>/folders/folderId/messages/<messageId>/headerGET
Mark emails as read/api/accounts/<accountId>/updatemessagePUT
Send an email/api/accounts/<accountId>/messagesPOST
Send an email with attachment/api/accounts/<accountId>/messagesPOST

Groups API

Purpose of MethodURLMethod Type
To get all groups in the organization/api/organization/<zoid>/groupsGET
To get the details of a particular group/api/organization/<zoid>/groups/<groupId> GET
To create a new group/api/organization/<zoid>/groupsPOST
To enable Streams for a new group/api/organization/<zoid>/groups/<groupIdPUT
To add mail group members/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To change status of members/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To change member roles/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To change member details/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To update group name/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To change general and text settings/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To change admin settings/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To get mails for moderation/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>/messagesGET
To get moderated mail content/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>/messagesGET
To moderate mail/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To add email alias/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To remove email alias/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>PUT
To delete a group/api/organization/<zoid>/groups/<groupId>DELETE